Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

De organisatie: Lopen met een Lach en Bewegen met een Lach, hierna te noemen: Lopen & Bewegen met een Lach.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Lopen & Bewegen met een Lach, waarin de cliënt een overeenkomst aangaat voor de trainingen door de trainers en coaches van Lopen en Bewegen met een Lach.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt de factuur heeft voldaan, voorafgaande aan de intake bij Lopen & Bewegen met een Lach voor het deelnemen aan een traject. Een traject kan een vooraf bepaalde looptijd of een strippenkaart zijn, waarbij x aantal trainingen zijn afgesproken. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Lopen & Bewegen met een Lach geschiedt op eigen risico.
Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Lopen & Bewegen met een Lach het advies heeft gegeven om bij de huisarts of fysiotherapeut medisch advies in te winnen voor aanvang van trainen, dient de cliënt dit te doen.

Artikel 3: Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de cliënt, alvorens hij of zij deelneemt aan één van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad, of, indien vereist door de trainer, een uitgebreide fysieke intake.
Pas na ontvangst hiervan kan worden deelgenomen aan de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de cliënt zo snel mogelijk aan Lopen & Bewegen met een Lach door te geven.

Artikel 4: Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van inschrijving (na betaling en na de intake) zal de cliënt zelf zorg moeten dragen voor het inboeken van de trainingen via de app My PT Hub. Hiervoor zal cliënt via mail een link ontvangen. Trainingen dienen uiterlijk de dag voorafgaande aan de trainingen, voor 21:00u te zijn ingeboekt.
Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kunnen gaan is Lopen & Bewegen met een Lach bevoegd om de training te annuleren . De cliënt kan dan zelf een ander tijdstip inboeken in de app. Houdt er rekening mee dat een vooraf besloten trainingstraject een houdbaarheid heeft. Via ZOOM kunnen veel trainingen worden ingehaald thuis.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

Op Lopen & Bewegen met een Lach rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden vooraf bepaald door de trainers. Lopen & Bewegen met een Lach voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Lopen & Bewegen met een Lach niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Voor elke door Lopen & Bewegen met een Lach aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Lopen & Bewegen met een Lach kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Lopen & Bewegen met een Lach is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Lopen & Bewegen met een Lach is niet aansprakelijk wanneer bij de Training Boutique, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Lopen & Bewegen met een Lach is niet aansprakelijk als de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies dan wel aan lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
De cliënt verklaart bij het voldoen van de factuur dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De cliënt verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade- actie tegen Lopen & Bewegen met een Lach wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Lopen & Bewegen met een Lach aanbiedt.
Lopen & Bewegen met een Lach is wel aansprakelijk wanneer de Training Boutique op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies door deze cliënt. De cliënt dient Lopen & Bewegen met een Lach te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers of de Training Boutique veroorzaakt.

Artikel 7: Ontbinding

Lopen & Bewegen met een Lach is gerechtigd de overeenkomst per direct, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt is alleen mogelijk op medische gronden met een bewijs van van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Amsterdam centrum. Dit geldt alleen indien de cliënt bij aanvang van de overeenkomst binnen deze straal woont.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van cliënt en Lopen & Bewegen met een Lach zal worden medegedeeld wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Lopen & Bewegen met een Lach gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient cliënt deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Lopen & Bewegen met een Lach te voldoen. Op de diensten van Lopen & Bewegen met een Lach is het BTW- tarief van 9% van toepassing, tenzij de factuur op naam van een bedrijf komt te staan, zal de BTW inclusief zijn.
Lopen & Bewegen met een Lach is gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Ziekmelding

Indien de cliënt niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, dan wordt verwacht dat de cliënt dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Lopen & Bewegen met een Lach.

Artikel 10: Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Lopen & Bewegen met een Lach is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de trainer wordt de deelnemer een alternatief geboden middels de app. Vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer met vakantie is.

Artikel 11: Gezondheid

De cliënt verklaart dat hij/ zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de overeenkomst met Lopen & Bewegen met een Lach aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de cliënt tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/ of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens en na de training te melden aan de trainer.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

Lopen & Bewegen met een Lach is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en zullen enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Lopen & Bewegen met een Lach gebruikt.

Artikel 13: Geschillen

Met eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot Lopen & Bewegen met een Lach. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Lopen & Bewegen met een Lach is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.